Podpořte nás

Stanovy

Zde naleznete stanovy pacientské organizace Asociace mužů sobě z.s.

Základní ustanovení

 • Asociace je neziskovou dobrovolnou pacientskou organizací sdružující pacienty s karcinomem prostaty
 • Asociace je samostatnou právnickou osobou se sídlem Klimentská 1246/1, Praha 1 zapsanou jako spolek do veřejného rejstříku podle ustanovení § 214 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
 • Asociace mužů sobě z.s. vystupuje vůči třetím osobám taktéž pod zkratkou názvu AMS z.s.
 • Působnost asociace je na území České republiky

Účel spolku

Reprezentuje zájmy pacientů s karcinomem prostaty a zastupuje členy asociace navenek.

Účelem je šíření osvěty a předávání informací o:

 • způsobech léčby rakoviny prostaty, jejich výhodách a nevýhodách
 • formách finanční úhrady jednotlivých způsobů léčby zdravotními pojišťovnami
 • průběhu léčby a potlačování jejích negativních projevů
 • základních cestách k dosažení ztracené imunity a dosažení původní kvality života
 • prevenci k předcházení návratu onkologických onemocnění správnými stravovacími návyky, pohybovou aktivitou, psychickou pohodou a dodržováním zásad zdravého životního stylu
 • Organizuje pro své členy pravidelné besedy s lékaři a odborníky, odborné vícedenní semináře a rekondiční pobyty.
 • Vede jednání buď přímo s Ministerstvem zdravotnictví ČR, nebo prostřednictvím jeho poradního orgánu Pacientské rady k posílení ochrany práv onkologických pacientů při individualizované volbě léčby, jejího financování a naplňování potřeb při následné rekonvalescenci.
 • Vede jednání ke zlepšení diagnostiky a efektivity léčby rakoviny prostaty.
 • Účastní se v rámci Pacientské rady připomínkových řízení k návrhům legislativních materiálů, konzultuje a vydává stanoviska jako zástupce pacientské organizace.
 • Spolupracuje s odbornými společnostmi, lékaři a právníky při prosazování zájmů onkologických pacientů a sdílení zkušeností potřebných pro rozvoj činnosti asociace.
 • Vede jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami k vyšší transparentnosti a záruce financování zvolené léčby karcinomu prostaty.
 • Vede důvěrnou a diskrétní evidenci svých členů a pravidelně je informuje o připravovaných akcí.

Organizační struktura

Nejvyšším orgánem asociace je Sněm, který tvoří předsedové krajských sekcí.

 • Sněm je svolán Prezidiem asociace jedenkrát ročně.
 • Sněm:
  • Jedenkrát za pět let volí členy Prezídia
  • Schvaluje a upravuje Stanovy a Organizační řád
  • Schvaluje rozpočet, účetní uzávěrku, výroční a revizní zprávu asociace
  • Schvaluje výši a strukturu členských příspěvků

Statutárním a výkonným orgánem asociace je Prezídium.

 • Prezídium má pět členů a je tvořeno:
  • prezidentem,
  • viceprezidentem pro otázky léčby a prevence,
  • viceprezidentem pro programové řízení a styk s členskou základnou,
  • členem pro ekonomické řízení,
  • členem pro revizní a kontrolní činnost
 • Členové prezídia po svém zvolení Sněmem asociace, volí na ustavující schůzi mezi sebou prezidenta a viceprezidenty. Vymezení pravomoci a odpovědnosti jednotlivých členů Prezídia, jejich pracovní náplně a zajištění nezávislé kontrolní činnosti uvnitř asociace stanoví Organizační řád.
 • Jménem statutárního orgánu jedná prezident a viceprezidenti, každý samostatně.
 • Prezídium se schází minimálně jedenkrát za měsíc. Pravidelně jedenkrát týdně se schází prezident a oba viceprezidenti. Porady svolává a řídí prezident, nebo v době jeho nepřítomnosti zastupující viceprezident. Porad se vždy zúčastňuje člen sekretariátu.
 • K naplnění předmětu činnosti asociace sestavuje roční a měsíční plány – programy činnosti.
 • V prostřednictvím sekretariátu vede důvěrnou a diskrétní evidenci členů asociace, organizuje jejich rozdělení do regionálních sekcí, informuje členy o programu připravovaných akcích a výsledcích jednání s orgány státní správy a odbornými společnostmi, vede evidenci hospodaření asociace, elektronicky zasílá členům zápisy z jednání Sněmu
 • Připravuje změny Organizačního řádu a navrhuje úpravy Stanov. Sestavuje návrh rozpočtu asociace, vypracovává roční uzávěrku a výroční zprávu

Členská základna asociace je rozdělena do samostatných Sekcí rozdělených podle krajů.

 • Sekce je tvořena minimálně pěti členy v rámci regionu jednoho kraje
 • Na ustanovující schůzi si volí členové ze svého středu předsedu a jeho zástupce, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti
 • Předseda sekce zastupuje členy na Sněmu asociace, svolává podle potřeby ( minimálně jednou za rok) členy na společné jednání. Z těchto jednání se pořizuje elektronický zápis a zasílá Sekretariátu Prezídia.
 • Předseda zastupuje Sekci na pravidelných ročních zasedáních Sněmu.
 • Předseda jedenkrát za pět let předkládá návrhy na kandidáty členů Prezídia a volí nové Prezídium.

Řádné členství

 • Řádným členem asociace se může stát každý muž starší 18ti let, který se připravuje na léčbu karcinomu prostaty, nebo léčba u něj právě probíhá, nebo byla ukončena.
 • Členství v asociaci vzniká na základě písemně podané vyplněné přihlášky sekretariátu Prezídia a zaplacení členského příspěvku do jednoho měsíce po obdržené zprávě o registraci.
 • Členský příspěvek je ve výši 150 Kč/rok u důchodců a studentů a 250 Kč/rok u ostatních pacientů. Příspěvek se hradí do jednoho měsíce po oznámení o přijetí do asociace a po té vždy do 31. ledna běžného roku, nejpozději do konce I. čtvrtletí běžného roku
 • Členství v asociaci je dobrovolné a zaniká nezaplacením členského příspěvku

Práva řádného člena:

 • Na ochranu osobních údajů
 • Být volen do všech orgánů asociace
 • Účastnit se a hlasovat na schůzích Sekce
 • Navrhovat kandidáty na předsedu Sekce
 • Pokud získá minimálně jednu třetinu členů Sekce svolat schůzi Sekce
 • Seznámit se s roční výroční zprávou a výsledky hospodaření asociace
 • Být pravidelně informován o všech připravovaných akcích asociace
 • Aktivně se podílet na přípravě a realizaci plánu – programu akcí asociace
 • Obracet se přímo na Prezídium s návrhy, podněty a stížnostmi

Povinnosti řádného člena:

 • Řádně a včas platit členské příspěvky
 • Dodržovat Stanovy a Organizační řád
 • Respektovat usnesení orgánů asociace
 • Pomáhat rozvíjet dobré vztahy mezi členy asociace především svojí účastí na besedách a výměnou zkušeností

Sympatizant asociace

 • Sympatizantem se může stát manželka, nebo partnerka/partner řádného člena
 • Každý řádný člen může přihlásit jen jednoho sympatizanta
 • Sympatizant může dobrovolně platit příspěvky, nebo přispět darem

Práva sympatizanta:

 • Účastnit se všech pravidelných besed s pacienty
 • Účastnit se vícedenních seminářů s lékaři a odborníky
 • Účastnit se rekondičních pobytů

Povinnosti sympatizanta:

 • Psychicky podporovat partnera před a v průběhu léčby
 • Pomáhat vytvářet positivní atmosféru na společných setkání pacientů
 • Přispívat na besedách a vícedenních seminářích k výměně zkušeností

Hospodaření asociace

Příjmy asociace jsou tvořeny:

 • Členskými příspěvky
 • Příspěvky a dary sympatizanta
 • Sponzorskými dary
 • Dotacemi
 • Granty
 • Výnosy z činností

Výdaje asociace jsou tvořeny:

 • Placenými službami
 • Režijními náklady
 • Finančním ohodnocením za přípravu projektu v rámci plnění úkolů asociace
 • Za funkci v orgánech asociace se nevyplácí žádná odměna
 • Hospodaření asociace se řídí obecně závaznými předpisy pro hospodaření neziskových organizací

Zrušení a likvidace

 • O zrušení asociace rozhoduje Sněm
 • Po rozhodnutí o zrušení asociace vstupuje asociace do likvidace, pro kterou je stanoven závazný postup podle právního předpisu
 • Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy asociace rovným dílem

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny ustavujícím Sněmem pacientů dne 14. 8. 2018.

From weekly updates to monthly freebies, Get it all

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Podpořte nás